مدیران گروه

مدیر داخلی
علی پور - مدیران گروه
مسئول مالی
رفیعی - مدیران گروه
کارشناس مسئول روابط عمومی
محمد پور - مدیران گروه
مدیرعامل پیشگامان اکسپرس
محسنی - مدیران گروه
قائم مقام ایران مدکلاب
حمیدی - مدیران گروه
مدیر عامل مجتمع چاپ پیشگامان
فودازی - مدیران گروه
مسئول انفورماتیک
عباسی - مدیران گروه
مسئول انفورماتیک
عباسی - مدیران گروه
کارشناس مسئول پروژه طبیبانه
فاطمه سیدآقایی - مدیران گروه
کارشناس مسئول پروژه پی
علیرضا طالعی - مدیران گروه